Loading...
Infermeria ICS2018-09-17T12:54:36+00:00

Els llibres i cursos per Infermeria Oposicions ICS i les ofertes disponibles per a aquesta categoria són:

Llibres Infermeria Oposicions ICS

2000 preguntas para Enfermero/a
2000 preguntas para Enfermero/a
37,05€
Instituto Catalán de la Salud. Temario y test transversal para todas las categorías
Instituto Catalán de la Salud. Temario y test transversal para todas las categorías
33,25€

Oposicions Infermeria ICS

Al DOGC Nº7525, del 29 de desembre de 2017, s’ha anunciat l’Oferta d’Ocupació Pública addicional per a l’Estabilització i la Consolidació de l’Ocupació, que sumades a les places de l’OPE 2017, han ofert un total de 3.301 places per a la categoria d’Infermeria en l’Institut Català de Salut.

Els llibres per les Oposicions de l’ICS en l’especialitat d’Infermeria elaborats per CEP tracten continguts com els següents: la Llei d’Ordenació sanitària a Catalunya, el Pla de Salut de Catalunya, l’empresa pública de l’Institut Català de Salut o el Sistema d’Incentivament i Promoció de Professionals, entre altres temes.

El temari de CEP conté a més a més elements que facilitarán la memorització dels temes i t’ajudaran a recordar els conceptes apresos, facilitant-te així l’estudi.

Les persones que estiguin interessades en participar en aquest procés de selecció per a les Oposicions de l’ICS hauran d’estar en possessió del títol de grau o diplomat universitari en Infermeria o ajudant tècnic sanitari, o estar en condicions de la seva obtenció dins del termini per presentar la sol·licitud.

En el cas de tractar-se d’un títol estranger, aquest haurà d’estar homologat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Els infermers proporcionen atenció i cura als pacients. A més, consulten amb els metges i els diferents membres de l’equip d’assistència sanitària sobre els plans de cures més idònies per als malalts.

Aquestes són algunes de les tasques que realitza el personal d’Infermeria de l’ICS:

 • Elaboren el pla de cures d’infermeria al pacient. A més, són els encarregats de fer el seguiment del tractament i brindar-li les cures que necessitin per a la seva recuperació, seguint així meticulosament les pautes clíniques.
 • Subministrarà els medicaments per a la seva recuperació.
 • Farà un seguiment i control exhaustiu de l’evolució del pacient.
 • Instruirà als pacients i familiars sobre les cures que s’hauran de fer.

El salari d’un professional d’Infermeria de L’ICS és d’uns 978.26 euros de sou base, al que se li afegeixen diferents complements, com l’específic o el de destinació, entre altres. A més, aquest professional tindrà 14 pagues i mitja a l’any.

Les persones interessades en Opositar a la categoria d’Infermeria de l’ICS han de complir els següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de grau o la diplomatura d’Infermeria, o la titulació d’ajudant tècnic sanitari.
 • Ser espanyol o nacional d’un Estat Membre de la UE.
 • Tenir complerts els 16 anys i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions derivades del nomenament corresponent.
 • No trobar-se inhabilitat per executar funcions públiques.
 • No haver estat condemnat, processat o inculpat per un delicte dolós, tret que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa acte de sobreseïment.
 • Pel que fa al català, l’aspirant haurà de tenir un Nivell C d’aquesta llengua o en defecte d’això, s’haurà de superar una prova de nivell.
 • L’aspirant ha d’haver pagat les taxes d’examen corresponents que es detallen a les bases de la convocatòria. En anteriors convocatòries la taxa d’examen ha estat de 52.40 euros.

Les persones que estiguin interessades en participar en la prova de selecció per a personal d’Infermeria de l’ICS hauran de visitar el Sistema de Gestió de Recursos Humans dins de la pàgina web de l’Institut Català de la Salut: www.ics.gencat.cat identificar-se i registrar les seves dades.

Actualment no hi ha cap convocatòria oberta per a la categoria d’Infermeria de l’ICS. Només es coneix que s’han aprovat un total de 3.301 en l’OPE Addicional de 2017 i en l’OPE 2017. Per això, si vols saber si hi ha novetats pel que fa a aquesta prova de selecció, no t’oblidis de subscriure’t a la nostra Newsletter.

En anteriors convocatòries, aquesta fase del concurso-oposició ha constat de les següents parts:

 1. La primera prova consisteix en un examen tipus test.
 2. La segona prova evalua els coneixements de català i castellà dels aspirants.
 3. La tercera prova es resoldre per escrit supòsits pràctics determinats pel tribunal.
 4. La quarta prova serveix perquè l’aspirant pugui definir el seu perfil i destreses professionals.

La primera, segona i tercera prova sempre han estat en anys anteriors de caràcter obligatori i eliminatori. La quarta prova no ho és.

Si l’aspirant ha superat aquesta fase, poden ser citats pel tribunal per a la realització d’una prova voluntària i no eliminatòria.

En la convocatòria d’Infermeria 2016 la puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta fase era de 100 punts.

Et resumim aquí el que pots llegir a la pàgina web de l’ICS. Aquests són els mèrits que pots presentar:

 • FORMACIÓ: Màxim 30 punts
 1. Expedient acadèmic grau infermeria: màxim 1 punt
 2. Per cada matrícula honor: 0,2 punts
 3. Per cada excel·lent: 0,1 punts
 4. Master Universitari Oficial: 4 punts per títol
 5. Per cada matrícula honor: 0,2 punts més
 6. Per cada excel·lent: 0,1 punts més
 7. Doctorat: 5 punts
 8. Cum laude: 1 punt més
 9. Premi extraordinari de doctorat: 1 punts més
 10. Per cada títol infermera especialista: 4 punts
 11. Per cada títol destacat amb esment: 0,3 punts més
 12. Per cada títol destacat amb esment especial: 0,5 punts més
 13. Per cada títol destacat amb esment extraordinari: 1 punts més
 14. Formació Contínua
 15. Per cada títol de màster profesionalizador (títol propi): 4 punts
 16. Per cada diploma de postgrau professional (títol propi): 2 punts
 17. Per cada diploma d’acreditació: 1 punt
 18. Per cada diploma d’acreditació avançada: 2 punts
 19. Per cada estada formativa / investigació igual o superior a 4 setmanes: 1 punt
 20. Per cada formació en servei intercentros igual o superior a 3 dies, inferior a 4 setmanes: 0,1 punt
 21. Cursos, tallers, seminaris i jornades: Màxim 8 punts
 22. Cursos, tallers, seminaris (presencials ja distancia) i cursos en jornades: amb examen: 0,01 punt/hora = 0,1 punt/CFC
 23. Cursos, tallers i seminaris (presencials): sense examen: 0,005 punts/hora = 0,05 punts/CFC
 • EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: Màxim 50 punts
 1. Institut Català de la Salut i / o Serveis de Salut del Sistema Nacional de Salut: 0,30 punts/mes
 2. Centres sanitaris del SISCAT o cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària en l’àmbit de la salut: 0,20 punts/mes
 3. Altres administracions públiques i centres assistencials universitaris: 0,20 punts / mes
 • DOCÈNCIA: Màxim 20 punts
 1. 1 any acadèmic equival a 5 mesos o 500 hores, en cas de constar menys mesos o hores en el certificat emès per la Universitat / Unitat docent, es fa la part proporcional.
 2. Catedràtic, titular, agregat, associat o col·laborador, com a professor del grau o equivalent: 3 punt/any acadèmic
 3. Per cada màster oficial, programa de doctorat i programa de formació teòrica de l’especialitat, com a docent: 3 punts
 4. Per cada any com a tutor en l’especialitat de Ciències de la Salut d’infermeria: 1 punt
 5. Per cada any com a col·laborador docent: 0,5 punts / any acadèmic
 6. Coordinador docent: 0,2 punts / any acadèmic
 7. Tutor de pràctiques d’alumnes d’infermeria de grau i postgrau en centres assistencials amb conveni amb la universitat per a l’activitat: 0,5 punts / any acadèmic
 8. Direcció de tesis doctorals: 1 punt/tesi
 9. Direcció de tesi doctoral codirigida o en fase de desenvolupament: 0,5 punts/tesis
 10. Formació contínua: Màxim 10 punts
 11. Docent en màster i postgrau en activitats de formació contínua: 3 punts/activitat
 12. Docent de formació contínua ICS, EAP, SNS o equivalents: 0,1 punts / h, màxim 3 punts / curso
 13. Docent de formació contínua acreditada: 0,1 punts / h, màxim 3 punts / curso
 • ACTIVITATS CIENTÍFIQUES: Màxim 15 punts
 1. Projectes d’investigació aprovat per un CEIC (Comitè Ètic d’Investigació Clínica) o amb finançament o beca:
 2. Investigador principal: 2 punts/projecte
 3. Investigador col·laborador / de camp 0,5 punts
 4. Article original o de revisió en revistes científiques:
 5. 1º autor: 1 punt/article
 6. Altres autors: 0,5 punts/article
 7. Publicació de llibre:

Autor principal, editor, director o coordinador de l’obra: 1,5 punt/llibre

Autor de capítol/s d’un mateix llibre: 0,3 punts/capítol (màxim 1,5 punts)

Autor de capítol/s de llibre: 0,5 punt/capítol

 1. Participació i col·laboració científiques:

Revisor de revista científica: 0,1 punt/cada

Autor de comentaris crítics d’articles en revistes científiques: 0,1 punt/cada

 1. Congressos i jornades:

Conferència: 0,5 punts

Conferència internacional: 0,6 punts

Ponència: 0,5 punts

Ponència internacional: 0,6 punts

Moderador taula rodona: 0,05 punts

Comunicació oral: 0,3 punts

Comunicació oral internacional o premiada: 0,4 punts

Pòster: 0,1 punts

Pòster internacional o premiat: 0,2 punts

 1. Gestió del coneixement i innovació: contribució a la normalització i activitat de suport a la pràctica assistencial:
 2. Col·laboració en l’elaboració de protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials, guies o altres estàndards en el SNS: 0,3 punts
 3. Col·laboració en la revisió o actualització de protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials, guies o altres estàndards en el SNS: 0,1 punts/cada
 4. Participació/col·laboració en projectes institucionals (Corporatius, territorials o locals) en el SNS: 0,3 punts/cada
 5. Projectes d’innovació:

Aprovats per la direcció: 3 punts/cada

Amb finançament o ser director o cap del projecte o internacional: 2 punts/cada

 1. Registre

Patents registrades: 5 punts/cada

Obres científiques amb registre de propietat intel·lectual: 1 punt/cada

 • ALTRES MÈRITS ADDICIONALS: Màxim 20 punts
 1. Superar fase oposició en convocatòria anterior de l’ICS de la mateixa categoria i especialitat: 5 punts
 2. Coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit: 5 punts
 3. Coneixement de la llengua anglesa: 5 punts màxim
 4. First Certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d’Europa 1 punt
 5. Certificate in Advanced English (CAU) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d’Europa 2 punts
 6. Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del
 7. Consell d’Europa 5 punts
 • ACTIC (només puntua el nivell més alt): 5 punts màxim
 1. Nivell bàsic: 1 punt
 2. Nivell mitjà: 2 punts
 3. Nivell superior: 5 punts

 En la fase de concurs de l’OPE 2015 de l’ICS es podia obtenir una puntuació màxima de 100 punts, entre els 120 punts disponibles.