Loading...
Zelador ICS2018-09-17T12:58:52+00:00

Els llibres i cursos per a les Oposicions de Zelador ICS i les ofertes disponibles per a aquesta categoria són:

Llibres Oposiciones Zelador ICS

2000 preguntas para Celador/a
2000 preguntas para Celador/a
37,05€

Oposicions Zelador ICS

Al DOGC Nº7525, del 29 de desembre de 2017, es publica l’Oferta d’Ocupació Pública addicional per a l’Estabilització i la Consolidació de l’Ocupació, que sumades a les places de l’OPE 2017, ofereixen per a la categoria de Zelador un total de 474 places per a la categoria de Zelador en l’Institut Català de Salut.

Els llibres que CEP elabora per a aquesta oposició, tractaran una sèrie de temes en comú per a totes les proves, com podria ser la Constitució Espanyola de 1978 o l’Estatut de Catalunya, per exemple i temes relacionats amb les funcions del Zelador: la seva relació amb els malalts, trasllat, mobilitat, o les normes d’actuació, per exemple.

Només se sap el nombre de places anunciades en l’OPE Addicional 2017 i en l’OPE 2017. Si vols conèixer les novetats de les Oposicions de Zelador ICS, subscriu-te a la nostra newsletter.

Les persones que estiguin interessades en ser Zelador hauran d’estar en possessió del Certificat Escolar o una titulació equivalent, o en condicions de la seva obtenció dins del termini de presentació de les sol·licituds.

Les funcions del Zelador vénen recollides en l’Estatut de Personal No Sanitari al servei de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social (BOE Nº174 del 22 de juny de 1971) i les principals funcions que realitzen són:

 • Trasllat de les comunicacions verbals, documents, correspondència o objectes que siguin confiats pels seus superiors.
 • El zelador realitzarà els torns de guàrdia que li corresponguin. També vigilaran les entrades de les institucions.
 • Cuidarà, igual que la resta de personal sanitari que els malalts no facin un ús indegut dels estris o roba de la institució, donant-los les indicacions pertinents sobre el seu ús.
 • Vigilarà el comportament dels malalts i els seus visitants.
 • Realitzaran labors de trasllat dels malalts, tant dins de la institució com fins a l’ambulància.
 • A més, al zelador li podran ser encomanades diferents missions que el seu supervisor li encarregui.

El Zelador de ICS té un sou base de 559.50 euros, que s’anirà complementant amb complements, com per exemple el de destinació o l’específic, entre uns altres.

Tots els que estiguin interessats a accedir a una de les 474 places per a la categoria de Zelador en l’Institut Català de la Salut, hauran de complir amb els següents requisits:

 • Estar en possessió del certificat escolar o en condicions d’obtenir-ho dins del termini de presentació de les sol·licituds.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la UE.
 • Tenir els 16 anys i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions derivades del nomenament com a Zelador.
 • No trobar-se inhabilitat per executar diferents funcions públiques
 • No haver estat condemnat, processament o inculpat per un delicte dolós, tret que s’hagi obtingut rehabilitació o hagués recaigut la causa en acte de sobreseïment.
 • Els participants d’aquest procés hauran de tenir un nivell C de català o en defecte d’això, superar una prova de nivell.
 • Les persones que es vagin a examinar hauran d’haver pagat la taxa d’examen corresponent detallada a les bases de la convocatòria.

Les persones que estiguin interessades en participar en aquest procés de selecció per a la categoria de Zelador de l’ICS hauran de tramitar la seva inscripció telemàticament en la web de l’ICS: www.ics.gencat.cat una vegada aquí, l’aspirant ha d’identificar-se i registrar les seves dades. A més, l’aspirant haurà de pagar per poder examinar-se la taxa d’examen corresponent. En anteriors convocatòries la taxa d’examen per a la categoria de Zelador de l’ICS va ser de 23.95 euros.

La primera part d’aquest concurso-oposició, en convocatòries anteriors ha tingut quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori, que són:

 1. Primera prova: qüestionari tipus test.
 2. Segona prova: va avaluar els coneixements de llengua castellana i catalana de l’aspirant.
 3. Tercera prova: va resoldre per escrit els supòsits pràctics que ha determinat el tribunal.
 4. Quarta prova: ha ajudat al fet que el tribunal defineixi el perfil de l’aspirant.

La puntuació màxima d’aquesta fase ha estat de 100 punts i ha tingut caràcter eliminatori.

Els Mèrits que el Zelador de l’ICS pot presentar en aquesta categoria són els següents:

 • Formació Contínua: 35 punts
 1. Cursos, tallers i seminaris a distància
 2. Cursos, tallers i seminaris presencials
 • Experiència Professional: 50 punts
 1. ICS o Sistema Nacional de Salut
 2. SISCAT, cooperació humanitària o ajuda al desenvolupament
 3. Altres administracions públiques
 • Activitat Docent: 10 punts
 1. Formació Continuada ICS, EAPC, SNS
 2. Formació Continuada Acreditada
 • Altres Activitats: 5 punts
 1. Comunicació o taules rodones
 2. Publicacions
 • Mèrits Addicionals: 25 punts
 1. La superació d’una convocatòria anterior en l’ICS
 2. Coneixement de la llengua catalana
 3. Coneixement de l’Inglés

Si vols consultar detalladament els mèrits que pots presentar per Zelador, pots fer-ho aquí, a la pàgina de l’ICS i veure el que s’ha demanat en convocatòries anteriors.