Loading...
Auxiliar Administratiu ICS2018-09-17T12:58:33+00:00

Els llibres i cursos per a les Oposicions d’Auxiliar Administratiu ICS i les ofertes disponibles per a aquesta categoria són:

Llibres Oposiciones d’Auxiliar Administratiu ICS

2000 preguntas para Auxiliar Administrativo
2000 preguntas para Auxiliar Administrativo
40,85€

Oposicions Auxiliar Administratiu ICS

Al DOGC Nº7525, de 29 de desembre de 2017, s’ha aprovat l’OPE Addicional de 2017, que sumades a les places de l’OPE 2017, ofereixen un total de 1.304 places per a la categoria d’Auxiliar Administratiu de l’ICS.

Els temaris que CEP elabora per a aquesta oposició tractaràn temes tals com la Constitució Espanyola de 1978, l’Estatut de Catalunya, o sobre la funció de l’Auxiliar Administratiu de l’ICS: Règim Jurídic de l’Administració Local, Personal Laboral al Servei de l’Administració Pública o els tipus de Documentació Administrativa que hi ha.

Actualment només es coneixen el nombre de places oferides per a aquesta categoria en les Oposicions ICS. Si vols conèixer abans que ningú les novetats, no oblidis subscriure’t a la nostra newsletter.

La persona que estigui interessada en fer oposicions a la categoria d’Auxiliar Administratiu ICS, haurà d’estar en possessió del títol en Educació Secundària, Graduat Escolar, Batxiller Elemental o Tècnic Auxiliar Administratiu o qualsevol dels equivalents de les titulacions esmentades anteriorment. En el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Les principals tasques per destacar d’un auxiliar administratiu són: funcions de direcció, execució i estudi de caràcter administratiu i econòmic, suport als llocs de treball ocupats pel personal tècnic i d’execució. A més de les tasques administratives-assistencials pròpies de la Institució.

El salari base d’un Auxiliar Administratiu de l’ICS,  és d’uns 734.51 euros. Sou que augmentarà amb diferents complements.

Les persones que estiguin interessades en accedir a una de les 1.304 places de treball anunciades per ser Auxiliar Administratiu de l’ICS en les Oposicions de l’ICS han de complir els següents requisits:

 • Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria, el Graduat en Educació Secundària, Graduat Escolar, Batxiller Elemental o Tècnic Auxiliar Administratiu o estar en condicions d’obtenir-ho en la data de publicació de la convocatòria.
 • Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la UE.
 • Tenir complerts els 16 anys i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions derivades del nomenament com a Auxiliar Administratiu.
 • No trobar-se inhabilitat per executar funcions públiques.
 • No haver estat condemnat, processat o inculpat per un delicte dolós, tret que s’hagi obtingut rehabilitació o hagués recaigut en la causa acte de sobreseïment.
 • L’aspirant haurà de tenir un nivell C de català o en defecte d’això, superar una prova de nivell.
 •  Les persones que vagin a examinar-se hauran d’haver pagat la taxa d’examen corresponent detallada a les bases de la convocatòria.

Les persones que estiguin interessades en participar en aquest procés de selecció per a la categoria d’Auxiliar Administratiu de l’ICS hauran de tramitar la seva inscripció dins del termini de sol·licitud telemàticament en la web de l’ICS: www.ics.gencat.cat una vegada aquí, l’aspirant ha d’identificar-se i registrar les seves dades. A més, l’aspirant haurà de pagar per poder examinar-se la taxa d’examen corresponent. En anteriors convocatòries la taxa d’examen per a la categoria d’Auxiliar Administratiu ICS era de 28.70 euros.

La primera part d’aquest concurso-oposició, en convocatòries anteriors ha tingut quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori, que són:

 1. Primera prova: qüestionari tipus test.
 2. Segona prova: evaluació els coneixements de llengua castellana i catalana de l’aspirant.
 3. Tercera prova: s’han resolt per escrit els supòsits pràctics que ha determinat el tribunal.
 4. Quarta prova: ha ajudat al fet que el tribunal defineixi el perfil de l’aspirant.

La puntuació màxima d’aquesta fase ha estat de 100 punts i ha tingut caràcter eliminatori.

En aquesta fase de l’oposició en convocatòries anteriors només s’ha avaluat a aquelles persones que han passat la fase d’Oposició. Els mèrits que l’auxiliar administratiu de ‘ICS ha pogut presentar han estat els següents:

– FORMACIÓ: Màxim 30 punts

 1. Expedient acadèmic,
 2. Per cada matrícula honor.
 3. Per cada excel·lent.

–  FORMACIÓ CONTÍNUA: 28 punts

 1. Cursos, Tallers i Seminaris (a distància)
 2. Cursos, Tallers i Seminaris (presencials)

– EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: 50 punts

 1. ICS o Sistema Nacional de Salut
 2. Centres Sanitaris del SISCAT, cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària
 3. Altres Administracions Públiques
 4. Activitat Docent
 5. Formació Contínua
 6. Tutor de pràctiques per a alumnes de formació professional de Grau Mitjà branca administrativa.
 7. Un any acadèmic (que equival a 5 mesos o 500 hores) i aplicarà la part proporcional en cas de constar menys mesos o menys hores en el certificat emès

– INVESTIGACIÓ: 15 punts

 1. Participació en taules rodones
 2. Publicacions d’articles

– ALTRES MÈRITS ADDICIONALS: 20 punts

 1. Haver superat l’anterior convocatòria d’Auxiliar Administratiu ICS
 2. Coneixement de la llengua catalana nivell D o superior
 3. Coneixements d’anglès (puntua sempre el nivell de coneixement més alt)
 4. ACTIC

Pots consultar aquí tots els detalls del barem de mèrits per Auxiliar Administratiu ICS.