Infermers ICS - Oposicions Institut Català de Salut
Loading...
Infermeria ICS2019-03-18T09:29:56+00:00
INFO OPE INFERMERIA ICS

Els llibres i cursos per Infermeria Oposicions ICS i les ofertes disponibles per a aquesta categoria són:

PACK ESTALVI Oposiciones Infermeria ICS

PACK AHORRO PRÁCTICO. Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). (Contiene Test Vol. I y II y Simulacres d'examen y acceso a CEP Online.)
PACK AHORRO PRÁCTICO. Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). (Contiene Test Vol. I y II y Simulacres d'examen y acceso a CEP Online.)
56,00€  /  ¡Pruébalo!

Llibres Infermeria Oposicions ICS

2000 preguntas para Enfermero/a
2000 preguntas para Enfermero/a
39,00€
Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test Vol. I
Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test Vol. I
20,00€

Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test Vol. II
Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Test Vol. II
27,00€
Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Simulacres d'examen
Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. Institut Català de la Salut (ICS). Simulacres d'examen
23,00€

Temari Oposicions Infermeria ICS

Al DOGC Nº7525, del 29 de desembre de 2017, s’ha anunciat l’Oferta d’Ocupació Pública addicional per a l’Estabilització i la Consolidació de l’Ocupació, que sumades a les places de l’OPE 2017, han ofert un total de 3.301 places per a la categoria d’Infermeria en l’Institut Català de Salut.

Els llibres per les Oposicions de Catalunya en l’especialitat d’Infermeria elaborats per CEP tracten continguts com els següents: la Llei d’Ordenació sanitària a Catalunya, el Pla de Salut de Catalunya, l’empresa pública de l’Institut Català de Salut o el Sistema d’Incentivament i Promoció de Professionals, entre altres temes.

El temari de CEP conté a més a més elements que facilitarán la memorització dels temes i t’ajudaran a recordar els conceptes apresos, facilitant-te així l’estudi.

A més, posem a la teva disposició la nostra plataforma Cep Online, on podràs complementar el teu estudi amb recursos i eines que t’ajudaran a millorar la teva preparació. Accedeix a aquest contingut des d’on vulguis, observa quin és la teva evolució i determina quins són les àrees en les quals necessites reforçar l’estudi.

Les persones que estiguin interessades en participar en aquest procés de selecció per a les Oposicions de l’ICS hauran d’estar en possessió del títol de grau o diplomat universitari en Infermeria o ajudant tècnic sanitari, o estar en condicions de la seva obtenció dins del termini per presentar la sol·licitud.

En el cas de tractar-se d’un títol estranger, aquest haurà d’estar homologat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Els infermers proporcionen atenció i cura als pacients. A més, consulten amb els metges i els diferents membres de l’equip d’assistència sanitària sobre els plans de cures més idònies per als malalts. Aquestes són algunes de les tasques que realitza el personal d’Infermeria de l’ICS:

 • Elaboren el pla de cures d’infermeria al pacient. A més, són els encarregats de fer el seguiment del tractament i brindar-li les cures que necessitin per a la seva recuperació, seguint així meticulosament les pautes clíniques.
 • Subministrarà els medicaments per a la seva recuperació.
 • Farà un seguiment i control exhaustiu de l’evolució del pacient.
 • Instruirà als pacients i familiars sobre les cures que s’hauran de fer.

El salari d’un professional d’Infermeria de L’ICS és d’uns 978.26 euros de sou base, al que se li afegeixen diferents complements, com l’específic o el de destinació, entre altres. A més, aquest professional tindrà 14 pagues i mitja a l’any.

Les persones interessades en Opositar a la categoria d’Infermeria de l’ICS han de complir els següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de grau o la diplomatura d’Infermeria, o la titulació d’ajudant tècnic sanitari.
 • Ser espanyol o nacional d’un Estat Membre de la UE.
 • Tenir complerts els 16 anys i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions derivades del nomenament corresponent.
 • No trobar-se inhabilitat per executar funcions públiques.
 • No haver estat condemnat, processat o inculpat per un delicte dolós, tret que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa acte de sobreseïment.
 • Pel que fa al català, l’aspirant haurà de tenir un Nivell C d’aquesta llengua o en defecte d’això, s’haurà de superar una prova de nivell.

La inscripció a la convocatòria s’ha de fer de forma telemàtica accedint al lloc web de l’Institut Català de la Salut. Una vegada s’ha accedit al lloc web, cal seleccionar l’opció “Treballeu en l’ICS” i posteriorment seleccionar l’opció “Sistema de gestió de recursos humans” (SGRH), on la persona haurà d’identificar-se per iniciar la sessió en el SGRH i formalitzar la inscripció.

Prèviament a fer la inscripció, la persona aspirant ha d’introduir en “Gestor de currículum” del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) el títol acadèmic oficial què li dóna dret a participar en la convocatòria, en cas que aquest títol no estigui ja introduït.

Durant el procés d’inscripció telemàtic, i sempre abans de formalitzar la corresponent inscripció a la convocatòria, la persona aspirant haurà de donar el seu consentiment exprés al tractament i publicació de les dades de caràcter personal i professional relacionades amb el desenvolupament del procés selectiu, d’acord amb els requisits que marca la normativa vigent de protecció de dades, fins a la finalització del procés amb la publicació de les places adjudicades al DOGC.

En anteriors convocatòries la taxa d’examen per a la categoria d’Infermeria de l’ICS va ser de 52.40 euros.

Consisteix en la realització de tres proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i, obligatòria i no eliminatòria en el cas de la prova tercera. Així mateix, el tribunal també podrà acordar prèviament fer una prova de caràcter voluntari i no eliminatori.

PRIMERA PROVA

Constarà de dos exercicis: la puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cadascun dels dos exercicis.

El primer exercici consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari publicat a aquest efecte. La puntuació mínima de superació de l’exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada quedaran excloses de la convocatòria. La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 90 punts.

El segon exercici consistirà a respondre uns o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referents a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s’opta. La puntuació mínima de superació de l’exercici serà de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada quedaran excloses de la convocatòria. La puntuació màxima d’aquest exercici serà de 90 punts.

SEGONA PROVA 

Avalua el coneixement de la llengua catalana i castellana. La valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte.

Primer exercici de coneixement de llengua catalana consta de dues parts obligatòries:

Primera part: avalua el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150 paraules i d’un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de la categoria de diplomat/a sanitari/a en infermeria i la resposta d’un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada serà com a màxim de 75 minuts.

Segona part: avalua la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i/o una conversa sobre temes generals. La durada serà com a màxim de 20 minutos.

El coneixement de llengua catalana requerit per la categoria de Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria és el corresponent al certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C1) o superior de la Direcció general de Política Lingüística.

Segon exercici de coneixement de llengua castellana (exclusivament para les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola).

TERCERA PROVA

Avalua el perfil competencial de la categoria de Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria. La puntuació màxima serà de 20 punts.

Et resumim aquí el que pots llegir a la pàgina web de l’ICS. Aquests són els mèrits que pots presentar:

 • FORMACIÓ: Màxim 30 punts
 • EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: Màxim 50 punts
 • DOCÈNCIA: Màxim 20 punts
 • ACTIVITATS CIENTÍFIQUES: Màxim 15 punts
 • ALTRES MÈRITS ADDICIONALS: Màxim 20 punts

En la fase de concurs de l’ICS es podia obtenir una puntuació màxima de 100 punts, entre els 120 punts disponibles.

A continuació, podeu trobar les novetats en el procés selectiu d’Infermeria de l’ICS:

Subscriu-te a nostra Newsletter on et mantindrem informat de totes les novetats de les oposicions de Catalunya.