Celador ICS – Oposicions Institut Català de Salut (ICS)
Loading...
Zelador ICS2018-10-17T14:23:06+00:00
INFO OPE ZELADOR ICS

Els llibres i cursos per a les Oposicions de Zelador ICS i les ofertes disponibles per a aquesta categoria són:

[fbcep_catproducts fbcep_catproducts__cat=»4274″ fbcep_catproducts__type=»8″ fbcep_catproducts__title=»PACK ESTALVI Oposiciones Zelador ICS» fbcep_catproducts__titletag=»h2″ fbcep_catproducts__hide=»1″ /]
[fbcep_catproducts fbcep_catproducts__cat=»4274″ fbcep_catproducts__type=»1″ fbcep_catproducts__title=»Llibres Oposiciones Zelador ICS» fbcep_catproducts__titletag=»h2″ fbcep_catproducts__hide=»1″ /]
[fbcep_catproducts fbcep_catproducts__cat=»4274″ fbcep_catproducts__type=»9″ fbcep_catproducts__title=»Cursos Online Oposiciones Zelador ICS» fbcep_catproducts__titletag=»h2″ fbcep_catproducts__hide=»1″ /]

Temari Oposicions Zelador ICS

Al DOGC Nº7525, del 29 de desembre de 2017, es publica l’Oferta d’Ocupació Pública addicional per a l’Estabilització i la Consolidació de l’Ocupació, que sumades a les places de l’OPE 2017, ofereixen per a la categoria de Zelador un total de 474 places per a la categoria de Zelador en l’Institut Català de Salut.

Els llibres que CEP elabora per a aquesta oposició, tractaran una sèrie de temes en comú per a totes les proves, com podria ser la Constitució Espanyola de 1978 o l’Estatut de Catalunya, per exemple i temes relacionats amb les funcions del Zelador: la seva relació amb els malalts, trasllat, mobilitat, o les normes d’actuació, per exemple.

Només se sap el nombre de places anunciades en l’OPE Addicional 2017 i en l’OPE 2017. Si vols conèixer les novetats de les Oposicions de Zelador  de Catalunya, subscriu-te a la nostra newsletter.

A més, posem a la teva disposició la nostra plataforma Cep Online, on podràs complementar el teu estudi amb recursos i eines que t’ajudaran a millorar la teva preparació. Accedeix a aquest contingut des d’on vulguis, observa quin és la teva evolució i determina quins són les àrees en les quals necessites reforçar l’estudi.

Les persones que estiguin interessades en ser Zelador hauran d’estar en possessió del Certificat Escolar o una titulació equivalent, o en condicions de la seva obtenció dins del termini de presentació de les sol·licituds.

Les funcions del Zelador vénen recollides en l’Estatut de Personal No Sanitari al servei de les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social (BOE Nº174 del 22 de juny de 1971) i les principals funcions que realitzen són:

 • Trasllat de les comunicacions verbals, documents, correspondència o objectes que siguin confiats pels seus superiors.
 • El zelador realitzarà els torns de guàrdia que li corresponguin. També vigilaran les entrades de les institucions.
 • Cuidarà, igual que la resta de personal sanitari que els malalts no facin un ús indegut dels estris o roba de la institució, donant-los les indicacions pertinents sobre el seu ús.
 • Vigilarà el comportament dels malalts i els seus visitants.
 • Realitzaran labors de trasllat dels malalts, tant dins de la institució com fins a l’ambulància.
 • A més, al zelador li podran ser encomanades diferents missions que el seu supervisor li encarregui.

El Zelador de ICS té un sou base de 559.50 euros, que s’anirà complementant amb complements, com per exemple el de destinació o l’específic, entre uns altres.

Tots els que estiguin interessats a accedir a una de les 474 places per a la categoria de Zelador en l’Institut Català de la Salut, hauran de complir amb els següents requisits:

 • Estar en possessió del certificat escolar o en condicions d’obtenir-ho dins del termini de presentació de les sol·licituds.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la UE.
 • Tenir els 16 anys i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions derivades del nomenament com a Zelador.
 • No trobar-se inhabilitat per executar diferents funcions públiques
 • No haver estat condemnat, processament o inculpat per un delicte dolós, tret que s’hagi obtingut rehabilitació o hagués recaigut la causa en acte de sobreseïment.
 • Els participants d’aquest procés hauran de tenir un nivell C de català o en defecte d’això, superar una prova de nivell.
 • Les persones que es vagin a examinar hauran d’haver pagat la taxa d’examen corresponent detallada a les bases de la convocatòria.

La inscripció a la convocatòria s’ha de fer de forma telemàtica accedint al lloc web de l’Institut Català de la Salut. Una vegada s’ha accedit al lloc web, cal seleccionar l’opció “Treballeu en l’ICS” i posteriorment seleccionar l’opció “Sistema de gestió de recursos humans” (SGRH), on la persona haurà d’identificar-se per iniciar la sessió en el SGRH i formalitzar la inscripció.

Prèviament a fer la inscripció, la persona aspirant ha d’introduir en “Gestor de currículum” del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) el títol acadèmic oficial què li dóna dret a participar en la convocatòria, en cas que aquest títol no estigui ja introduït.

Durant el procés d’inscripció telemàtic, i sempre abans de formalitzar la corresponent inscripció a la convocatòria, la persona aspirant haurà de donar el seu consentiment exprés al tractament i publicació de les dades de caràcter personal i professional relacionades amb el desenvolupament del procés selectiu, d’acord amb els requisits que marca la normativa vigent de protecció de dades, fins a la finalització del procés amb la publicació de les places adjudicades al DOGC.

En anteriors convocatòries la taxa d’examen per a la categoria de Zelador de l’ICS va ser de 23.95 euros.

L’examen de zelador en l’ICS està format per les tres següents proves:

 • La primera prova que realitzaràs consta de dos exercicis: un test sobre el temari i un altre sobre supòsits pràctics.
 • La segona prova és un exercici sobre llengua castellana i catalana.
 • En la tercera prova evaluaran el teu perfil de la categoria zelador.

PRIMERA PROVA

El primer exercici consistirà a respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari de les oposicions de zelador de l’ICS.

Hauràs d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts de 10 possibles. Si no arribes a aquest 5, seràs eliminat de la convocatòria.

El segon exercici d’aquesta primera prova consistirà a respondre a un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referents a les funcions a desenvolupar pels zeladors. Igual que l’anterior exercici, seràs eliminat en el cas que no arribis a 5.

SEGONA PROVA

En el primer exercici es valorarà el nivel de català mitjançant la redacció d’un text entre 80 i 100 paraules relacionades amb les funcions d’un zelador.

Al segon exercici de català s’avaluarà la teva capacitat oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.

La valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte.

TERCERA PROVA

Aquesta prova no té caràcter eliminatori i la seva puntuació màxima serà de 20 punts. El tribunal fixarà prèviament el temps i criteris de realització de la prova.

Els mèrits que el Zelador de l’ICS pot presentar en aquesta categoria són els següents:

 • Formació Contínua: Màxim 35 punts
 • Experiència Professional: Màxim 50 punts
 • Activitat Docent: Màxim 10 punts
 • Altres Activitats: Màxim 5 punts
 • Mèrits Addicionals: Màxim 25 punts

A continuació, podeu trobar les novetats en el procés selectiu de Zelador de l’ICS:

Subscriu-te a nostra Newsletter on et mantindrem informat de totes les novetats de les oposicions de Catalunya.