Auxiliar administratiu ICS – Oposicions Institut Català de Salut
Loading...
Auxiliar Administratiu ICS2018-12-21T14:22:07+00:00
INFO OPE AUX ADMINISTRATIU ICS

Els llibres i cursos per a les Oposicions d’Auxiliar Administratiu ICS i les ofertes disponibles per a aquesta categoria són:

[fbcep_catproducts fbcep_catproducts__cat=»4273″ fbcep_catproducts__type=»8″ fbcep_catproducts__title=»PACK ESTALVI Oposiciones d’Auxiliar Administratiu ICS» fbcep_catproducts__titletag=»h2″ fbcep_catproducts__hide=»1″ /]
[fbcep_catproducts fbcep_catproducts__cat=»4273″ fbcep_catproducts__type=»1″ fbcep_catproducts__title=»Llibres Oposiciones d’Auxiliar Administratiu ICS» fbcep_catproducts__titletag=»h2″ fbcep_catproducts__hide=»1″ /]
[fbcep_catproducts fbcep_catproducts__cat=»4273″ fbcep_catproducts__type=»9″ fbcep_catproducts__title=»Cursos Online Oposiciones d’Auxiliar Administratiu ICS» fbcep_catproducts__titletag=»h2″ fbcep_catproducts__hide=»1″ /]

Temari Oposicions Auxiliar Administratiu ICS

Al DOGC Nº7525, de 29 de desembre de 2017, s’ha aprovat l’OPE Addicional de 2017, que sumades a les places de l’OPE 2017, ofereixen un total de 1.304 places per a la categoria d’Auxiliar Administratiu de l’ICS.

Els temaris que CEP elabora per a aquesta oposició tractaràn temes tals com la Constitució Espanyola de 1978, l’Estatut de Catalunya, o sobre la funció de l’Auxiliar Administratiu de l’ICS: Règim Jurídic de l’Administració Local, Personal Laboral al Servei de l’Administració Pública o els tipus de Documentació Administrativa que hi ha.

Actualment només es coneixen el nombre de places oferides per a aquesta categoria en les Oposicions ICS. Si vols conèixer abans que ningú les novetats, no oblidis subscriure’t a la nostra newsletter.

A més, posem a la teva disposició la nostra plataforma Cep Online, on podràs complementar el teu estudi amb recursos i eines que t’ajudaran a millorar la teva preparació. Accedeix a aquest contingut des d’on vulguis, observa quin és la teva evolució i determina quins són les àrees en les quals necessites reforçar l’estudi.

La persona que estigui interessada en fer oposicions a la categoria d’Auxiliar Administratiu ICS, haurà d’estar en possessió del títol en Educació Secundària, Graduat Escolar, Batxiller Elemental o Tècnic Auxiliar Administratiu o qualsevol dels equivalents de les titulacions esmentades anteriorment. En el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Les principals tasques per destacar d’un auxiliar administratiu són: funcions de direcció, execució i estudi de caràcter administratiu i econòmic, suport als llocs de treball ocupats pel personal tècnic i d’execució. A més de les tasques administratives-assistencials pròpies de la Institució.

El salari base d’un Auxiliar Administratiu de les oposicions de catalunya,  és d’uns 734.51 euros. Sou que augmentarà amb diferents complements.

Les persones que estiguin interessades en accedir a una de les 1.304 places de treball anunciades per ser Auxiliar Administratiu de l’ICS en les Oposicions de l’ICS han de complir els següents requisits:

 • Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la UE.
 • Tenir complerts els 16 anys i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions derivades del nomenament com a Auxiliar Administratiu.
 • No trobar-se inhabilitat per executar funcions públiques.
 • No haver estat condemnat, processat o inculpat per un delicte dolós, tret que s’hagi obtingut rehabilitació o hagués recaigut en la causa acte de sobreseïment.
 • L’aspirant haurà de tenir un nivell C de català o en defecte d’això, superar una prova de nivell.
 •  Les persones que vagin a examinar-se hauran d’haver pagat la taxa d’examen corresponent detallada a les bases de la convocatòria.

La inscripció a la convocatòria s’ha de fer de forma telemàtica accedint al lloc web de l’Institut Català de la Salut. Una vegada s’ha accedit al lloc web, cal seleccionar l’opció “Treballeu en l’ICS” i posteriorment seleccionar l’opció “Sistema de gestió de recursos humans” (SGRH), on la persona haurà d’identificar-se per iniciar la sessió en el SGRH i formalitzar la inscripció.

Prèviament a fer la inscripció, la persona aspirant ha d’introduir en “Gestor de currículum” del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) el títol acadèmic oficial què li dóna dret a participar en la convocatòria, en cas que aquest títol no estigui ja introduït.

Durant el procés d’inscripció telemàtic, i sempre abans de formalitzar la corresponent inscripció a la convocatòria, la persona aspirant haurà de donar el seu consentiment exprés al tractament i publicació de les dades de caràcter personal i professional relacionades amb el desenvolupament del procés selectiu, d’acord amb els requisits que marca la normativa vigent de protecció de dades, fins a la finalització del procés amb la publicació de les places adjudicades al DOGC.

En anteriors convocatòries la taxa d’examen per a la categoria d’Auxiliar Administratiu ICS era de 28.70 euros.

La primera part d’aquest concurso-oposició, en convocatòries anteriors ha tingut quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori, que són:

 1. Primera prova: qüestionari tipus test.
 2. Segona prova: evaluació els coneixements de llengua castellana i catalana de l’aspirant.
 3. Tercera prova: s’han resolt per escrit els supòsits pràctics que ha determinat el tribunal.
 4. Quarta prova: ha ajudat al fet que el tribunal defineixi el perfil de l’aspirant.

La puntuació màxima d’aquesta fase ha estat de 100 punts i ha tingut caràcter eliminatori.

Els mèrits que l’Auxiliar Administratiu de l’ICS ha pogut presentar han estat els següents:

 • FORMACIÓ: Màxim 30 punts
 • FORMACIÓ CONTÍNUA: Màxim 28 punts
 • EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: Màxim 50 punts
 • INVESTIGACIÓ: Màxim 15 punts
 • ALTRES MÈRITS ADDICIONALS: Màxim 20 punts

A continuació, podeu trobar les novetats en el procés selectiu de Auxiliar Administratiu de l’ICS:

Subscriu-te a nostra Newsletter on et mantindrem informat de totes les novetats de les oposicions de Catalunya.