Loading...
banner home responsive Oposiciones ICS
Home2018-09-19T10:27:11+00:00

OPOSICIONS ICS

Tot el que necesites saber sobre la preparació de les Oposicions per a l’ICS

Solvetic

Places Oposicions ICS:  Coneix el nombre de places i els requisits necessaris per aconseguir la teva plaça.

Solvetic

Temari Oposicions ICS: Noves edicions actualitzades per CEP. Aconsegueix el teu Pack Estalvi + Curs Bàsic Gratuït

Solvetic

Cursos Oposicions ICSAmb l’ajuda del teu tutor gaudiràs de classes en directe per preparar les teves oposicions.

Estigues al dia de tot el que succeeix a les oposicions de L’ICS.

OPOSICIONS ICS

Al DOG Nº7525, de 29 de desembre 2017, s’ha ofert l’OPE Addicional de 2017 per a l’estabilització i la consolidació de l’Ocupació Temporal, on s’han anunciat un total de 7.692 places per a les diferents categories professionals que formen l’ICS.

D’altra banda, al DOGC Nº7395, de 21 de juny 2017, s’han oferit 2.400 places corresponents a l’OPE de 2017. Sumant les places en ambdues OPEs l’ICS ofereix un total de 10.092 llocs de treball.

Només s’han convocat 1.343 places corresponents a la categoria de Medicina Familiar i 170 places per a la categoria de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic.

El termini per presentar les sol·licituds d’examen per a ambdues categories professionals ja s’ha tancat.

Es reserva en ambdues convocatòries un 7% de les places previstes en les Ofertes per a les persones que tenen reconegudes la condició legal de discapacitats. Això té com a objectiu que el 2% de la plantilla orgànica de la Generalitat de Catalunya sigui coberta amb persones discapacitades.

Vols conèixer totes les novetats per a les OPOSICIONS DE L’ICS? No oblidis subscriure’t a la nostra Newsletter.

El temari per a les Oposicions de l’ICS que CEP realitza (aquesta informació és vàlida per a qualsevol de les oposicions on CEP realitza el temari) s’actualitza sobre la base de la programació oficial publicada en la convocatòria.

La compra de qualsevol dels textos per a la preparació d’oposicions dóna dret a la seva corresponent actualització des de la data de la seva publicació fins la data de l’examen corresponent, fins a un màxim de 18 mesos.

Les actualitzacions estaran disponibles mitjançant addendes descargables i imprimibles. Per descarregar aquest contingut, serà necessari el registre en  www.editorialcep.com i després ja podràs accedir a l’àrea de descàrregues.

Si l’actualització comporta una ampliació del contingut o fora de gran magnitud, l’editorial pot considerar necessària la publicación d’una nova edició, que es posarà a disposición de l’opositor a un preu especial.

Les persones que estiguin interessades en participar en aquest procés de selecció hauran de complir els requisits establerts per les convocatories corresponents relacionades amb la oferta  de 10.092 places i hauran de complir amb el prevists en aquest epígraf.

Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalitzar el termini d’inscripció i es mantindran fins que es prengui possessió de la plaça adjudicada:

 • Estar en possessió del títol oficial exigit en la categoria convocada.
 • Ser espanyol o nacional d’un Estat Membre de la UE.
 • Tenir complerts els 16 anys i no sobrepassar l’edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions derivades del nomenament corresponent.
 • No trobar-se inhabilitat per executar qualsevol funció pública.
 • No haver estat condemnat, processat o inculpat per un delicte dolós, tret que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa acte de sobreseïment.
 • Els aspirants hauran de tenir un Nivell C d’aquesta llengua ja que s’haurà de superar una prova de nivell.
 • Finalment, els aspirants hauran d’haver pagat les taxes d’examen corresponents detallades a la base de les convocatòries.
 • L’aspirant haurà d’haver pagat les taxes d’examen corresponents que es detallen a les bases de la convocatòria.

Aquesta és la informació que necessites saber sobre les Oposicions ICS:

L’ICS ha anunciat 10.092 places per a les Oposicions ICS. Per això en CEP volem ajudar-te en la preparació dels exàmens perquè els superis amb èxit.

Posem a la teva disposició tot el material que necessites per preparar amb aquestes proves. Disposem dels temaris d’Infermeria, Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic, Zelador, Auxiliar Administratiu i Tècnic en Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria.

En anteriors convocatòries de les Oposicions de l’ICS, aquesta fase va constar d’un exercici de 4 parts de caràcter obligatori i eliminatori. El lloc, data, hora de realització i els resultats de les proves es van publicar en el lloc web de l’Institut Català de la Salut.

 • Primera prova: va consistir en respondre a un qüestionari tipus test. En aquest exercici el tribunal va fixar prèviament el temps que van tenir els aspirants per efectuar aquesta part del concurs. La puntuació mínima d’aquesta part era de 5 punts sobre la base de 10.
 • Segona Prova: va avaluar els coneixements de les llengües castellana i catalana. Aquesta part de l’exercici va tenir al seu torn dues fases: en la primera, s’havia de fer una part escrita en català i en la segona, es valorava l’expressió oral de l’aspirant mitjançant la lectura d’un text en veu alta i/o conversa sobre temes generals que no durava més de 20 minutos.
 • Tercera Prova: va consistir a resoldre per escrit un o més dels supòsits pràctics determinats pel tribunal.
 • Quarta Prova: va ajudar al fet que s’avalués el perfil competencial de l’aspirant. Per a això, aquest exercici va tenir dues fases: en la primera s’havian de resoldre supòsits específics situacionals i en la segona s’havia de respondre un qüestionari estàndard tipus test adequat al perfil competencial de la categoria.

La primera, segona i tercera prova van ser de caràcter obligatori i eliminatori mentre que la quarta no ho era. A més, el tribunal (si així ho considerava necessari) podia fer una prova de caràcter voluntari i no eliminatori.

Una vegada que es van realitzar totes les proves, el tribunal va presentar els resultats i una vegada que es va conèixer el termini d’al·legacions, van ser publicats els requisits definitius.

Les persones que es presentin a les Oposicions ICS hauran introduir les seves dades en el Gestor de Currículums del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) dins del termini que el tribunal especifiqui i presentar aquí la documentació acreditativa (dels seus mèrits Oposicions ICS que correspongui) de la titulació que vulguin presentar en aquesta fase de l’oposició.

Només es valoraran els mèrits dels aspirants que hagin aprovat la fase d’oposició durant el procés.

RESUM CATEGORIES I PLACES

Vols conèixer totes les novetats per a les OPOSICIONS DE L’ICS?


QUÈ NECESSITO SABER SOBRE LES OPOSICIONS ICS

Les Oposicions ICS, estan gestionades per l’Institut Català de la Salut. Informa’t amb CEP sobre les diferents categories a examen i les instàncies de les convocatòries. Posem a la teva disposició els temaris per a les Oposicions a les categories d’Infermeria, Zelador, Auxiliar Administratiu, Tècnic en Grau Mitjà Sanitari en Cures auxiliars d’infermeria i Tècnic especialista en Radiodiagnòstic.

L’objectiu de l’ICS és el d’oferir a tots els catalans un servei sanitari d’excel·lència, sense descuidar altres àrees importants també per a la ciutadania, com són els camps d’investigació i docència. L’ICS és fonamental per a l’ordenació sanitària a Catalunya, planificant, finançant i avaluant constantment la xarxa sanitària catalana per anar adaptant-se a poc a poc a les noves necessitats de la població. És un sistema amb voluntat d’assistència universal, on s’aborda de manera integral la salut, garantint els mateixos serveis sanitaris per a tot el territori català.

Informació sobre les Oposicions ICS

En convocatòries anteriors, la sol·licitud d’inscripció per les Oposicions ICS s’ha pogut tramitar telemàticament a la pàgina web de l’Institut Català de Salut: www.ics.gentcat.cat dirigint la seva sol·licitud al Sistema de Gestió de Recursos Humans dins d’aquesta pàgina web de l’ICS, identificar-se o registrar les seves dades si ha estat necessari.

Per formalitzar la inscripció, l’aspirant va tenir 20 dies naturals que comencen a contar a partir de l’endemà que es publica la convocatòria al DOGC.

A més d’emplenar la seva sol·licitud, s’hauran d’abonar les taxes d’examen corresponents a la categoria en la qual vulgui participar l’aspirant.

Els preus que han tingut les taxes en convocatòries anteriors han estat els següents:

 • Diplomat Sanitari en Infermeria ICS: 52.40 euros
 • Tècnic Especialista de Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria ICS: 28.70 euros
 • Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic ICS: 28.70 euros
 • Auxiliar Administratiu ICS: 28.70 euros
 • Zelador ICS: 23.95 euros

Si no es va fer el pagament, el seu desemborsament va ser incomplet o no es va acreditar correctament, l’aspirant va poder ser exclòs en el procés de selecció.

En les anteriors convocatòries per a les Oposicions de Catalunya, es van establir les següents bonificacions i descomptes:

 1. 20% per a la inscripció de participació i el pagament de la taxa de forma telemàtica
 2. 30% per als membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general.
 3. 50% para les persones membres de famílies nombroses de categories especials.

En les convocatòries anteriors de les Oposicions de l’ICS, van quedar exempts de pagar taxes els següents aspirants:

 1. Els qui es trobin en situació de desocupació, s’ha d’acreditar la certificació expedida per l’oficina de treball de la Generalitat (OTC).
 2. Si l’aspirant està jubilat, s’ha d’aportar la certificació acreditativa de l’òrgan competent en matèria de jubilació.
 3. Si l’examinante posseeix la condició legal de discapacitat amb grau igual o superior al 33%, ha d’aportar la certificació acreditativa que ho demostra.

Per a les Oposicions d’Infermeria de l’ICS s’han convocat un total de 3.301 places per al torn lliure, categoria interna i una reserva de places per a les persones amb discapacitat.

Per les Oposicions de Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria de l’ICS, s’han convocat 1.588 places per al torn lliure, promoció interna i una reserva de places per a les persones amb discapacitat.

Per a les Oposicions de Zelador de l’ICS, s’han convocat un total de 474 places per al torn lliure, promoció interna i una reserva de places per a les persones amb discapacitat.

Per a les Oposicions d’Auxiliar Administratiu de l’ICS, s’han convocat un total de 1.304 places per al torn lliure, promoció interna i una reserva de places per a les persones amb discapacitat.

Disposem del temari de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de l’ICS. Prepara’t amb èxit aquesta convocatòria amb l’ajuda de CEP.


ÚLTIMES NOTÍCIES OPOSICIONS ICS

Oposiciones ICS Auxiliar Administrativo: La labor

julio 30th, 2018|

Oposiciones ICS Auxiliar Administrativo: Un auxiliar de administración dirige su trabajo al buen funcionamiento de una empresa o negocio, se encarga de la gestión de los informes, las llamadas, los archivos… Típicamente denominado como la secretaría, la administración es considerada una parte fundamental para toda empresa. [...]

SI ETS UNA LLIBRERIA ACCEDEIX A AQUEST LINK